EIP Sp. z o.o. szanuje Twoje obawy związane z tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji.
  1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie https://retail-software.pl (zwanym dalej także: „Serwisem”) została stworzona przez EIP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie celem podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności w tym serwisie. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób EIP Sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje dane osobowe użytkowników tej strony internetowej.
  2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie oraz przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną.
  3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
  4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Serwis nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
  5. Tym samym, jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej: https://retail-software.pl podlega owym warunkom. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na te warunki.
Nie korzystaj ani nie przeglądaj tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami.
Odwiedzając Witrynę i korzystając z produktów lub usług EIP Sp. z o.o., akceptujesz warunki Polityki prywatności. Wyraźnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis https://retail-software.pl  i w jaki sposób je wykorzystuje?
Serwis https://retail-software.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Serwis zależy od wyrażenia przez nią zgody.
EIP Sp. z o.o. zbiera: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, sektor oraz wszelkie inne informacje podane nam w naszym Serwisie.
Serwis otrzymuje również informacje od innych. EIP Sp. z o.o. może uzyskać informacje o Tobie lub Twojej firmie z innych źródeł. EIP Sp. z o.o. może dodać to do informacji, które pobiera z tej witryny.
Informacje zbierane są automatycznie. EIP Sp. z o.o. automatycznie rejestruje informacje o Tobie i Twoim komputerze. Na przykład, odwiedzając naszą witrynę, EIP Sp. z o.o. rejestruje typ systemu operacyjnego komputera, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, stronę odwiedzoną przed przeglądaniem naszej witryny, przeglądane strony, czas spędzony na stronie. Czasy dostępu, adres protokołu internetowego (IP) oraz informacje o Twoim korzystaniu i działaniach w naszym Serwisie.
EIP Sp. z o.o. może rejestrować informacje za pomocą sygnalizatorów sieci Web na naszej stronie internetowej lub w naszych e-mailach. EIP Sp. z o.o. wykorzystuje sygnały nawigacyjne w sieci Web do zarządzania plikami cookie, liczenia odwiedzin oraz do sprawdzania, co działa w marketingu, a co nie. EIP Sp. z o.o. wykorzystuje także sygnały nawigacyjne w sieci Web, aby stwierdzić, czy otwierasz wiadomości e-mail lub działasz na nich.
EIP Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe do obsługi, utrzymywania i ulepszania naszych stron, produktów i usług, jak również, aby odpowiadać na komentarze i pytania oraz zapewniać obsługę klienta. EIP Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe do dostarczania produktów i usług, których oczekują klienci.
EIP Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe do wysyłania informacji, takich jak potwierdzenia, faktury, powiadomienia techniczne, aktualizacje, ostrzeżenia o zabezpieczeniach oraz wiadomości pomocy technicznej i administracyjnej, jak również do łączenia lub łączenia informacji o użytkowniku z innymi danymi osobowymi.
EIP Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe do komunikowania o promocjach, nadchodzących wydarzeniach i innych wiadomościach o produktach i usługach oferowanych przez nas i naszych wybranych partnerów.
EIP Sp. z o.o. może wykorzystywać dane osobowe w celu ochrony, badania i powstrzymywania przed nieuczciwą, nieautoryzowaną lub nielegalną działalnością.
EIP Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe za zgodą użytkownika w celach marketingowych. To zastosowanie będzie podlegać politykom prywatności tych stron trzecich.

Jakie działania Serwis podejmuje wobec informacji zawartych w logach dostępowych?
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Serwis z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Co to są „cookies” i w jakim celu są wykorzystywane?
„Cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez nasz system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika Serwisu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przez nasz system. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć naszą Witrynę.
Cookies są wykorzystywane przez Serwis w następujących celach:
  • dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu;
  • w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb konkretnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług),
  • w celu monitorowania ruchu użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.
Użytkownik Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”.
Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.
Rzetelnie informujemy jednak, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

W jaki sposób Serwis chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?
Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.
Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwis.

Jakie zabezpieczenia stosuje Serwis?
Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
EIP Sp. z o.o. dąży do tego, aby nasze serwery i połączenia zawierały najnowsze urządzenia szyfrujące i zabezpieczające. Firma EIP Sp. z o.o. wdrożyła fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury, aby  zabezpieczyć zebrane informacje.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak zrezygnować z naszych wybranych usług?
Strona https://retail-software.pl  oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z usług. Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu?
Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Wydawnictwo polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.
Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę, aby zagwarantować, że rozumiesz, w jaki sposób Twoje informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane.

W jaki sposób skontaktować się z Serwisem?
Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez EIP Sp. z o.o. polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: EIP Sp. z o.o., 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5/57